Registrace

Vítejte v registraci, je velice jednoduchá, potřebujeme znát Vaše kontaktní a identifikační údaje. Po zaregistrování získáte možnost nakupovat naše produkty za zvýhodněných podmínek.

Pokud nemáte žadný email, založte si jej zcela bezplatně na některém z freemailů jako email.seznam.cz nebo email.centrum.cz apod.

Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Mobil: +420 773 52 62 32|Skype: Skype|Email: robot@magictonic.cz

Vaše osobní údaje

Data jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Plně respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a neposkytneme je třetí straně bez Vašeho vědomí. Informace slouží výhradně pro potřeby expedice zboží a vyhotovení potřebných dokladů. Adresy nepoužijeme k zasílání nevyžádané pošty.

Souhlasím s poskytnutím mých kontaktních údajů ostatním poradcům ve struktuře.

Váš poradce

Musíte uvést jméno, příjmení a identifikační číslo Vašeho poradce. Vaše registrace v systému bude v rámci struktury tohoto poradce. Pokud jej neznáte kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Můj poradce:
Jméno:
Příjmení:
ID:

Fakturační údaje

Firma:
IČ:
Plátce DPH / DIČ: neplátceplátce
Titul, jméno a příjmení:
Ulice čp.:
PSČ město:
Stát:
Telefon:
Email:
Souhlasím se zasíláním obchodních informací na tento email.
Číslo účtu: /
IBAN:
SWIFT:

Doručovací údaje

Vyplňte pouze v případě, že doručovací adresa je jiná než fakturační.

Firma:
Titul, jméno a příjmení:
Ulice čp.:
PSČ město:
Stát:
Telefon:
Email:
Souhlasím se zasíláním obchodních informací na tento email.

Přihlašovací údaje

Zvolte si jméno a heslo. Registrace bude automaticky odeslána na Váš email. V případě že jméno nebo heslo zapomenete, zašleme Vám je emailem.

Přihlašovací jméno:
Přihlašovací heslo: ověření:

Ostatní údaje

Poznámka:
znaků ještě zbývá.
Opište kód z obrázku:
Vygenerovat nový kód

Podmínky registrace

Podmínky registrace upravující registrování uživatelů služeb poskytovaných společností Magic Tonic s.r.o.

 

Všeobecné Obchodní a registrační Podmínky a právní

vztahy mezi společností Magic Tonic s.r.o.

a jejich členy.

 

Obsah

1. Vymezení pojmů

2. Členství v Magic Tonic s.r.o., práva a závazky členů.

3. Obecná ustanovení o registraci v systému magictonic.cz

4. Použití a prodej výrobků.

5. Záruka na produkt a doprava

6. Objednávky a platby

7. Konkurence, jednání s konkurenty, činnost členů v konkurenčních firmách.

8. Propagace

9. Kompenzační plán, vyplácení marketingových příspěvků (provize).

10. Poradenství-Sponzorství, vztahy se sponzory

11. Manažer obchodu

12. Ostatní ustanovení

13. Rozhodné právo, vymáhání práv


1. Vymezení pojmů

1.1. Pod názvem „Magic Tonic s.r.o. ”se rozumí firma Magic Tonic s ručením omezeným se sídlem: Těšínská 1162,738 01 Frýdek – Místek, IČO 29 459 222, působící v oblasti obchodu, založená v České republice. V rámci firmy Magic Tonic s.r.o. má firma právo na vybudování systému přímého prodeje a na vybudování a vývoj struktury prodeje a to na základě těchto smluvních podmínek.

 

1.2. Pod názvem Jurak World Wide a Univera se rozumí značka výrobce výrobku distribuovaných společností Magic Tonic s.r.o.

 

1.3. Pod názvem „ magictonic.cz  a magictonic.eu“( dále jen magictonic) se rozumí webová stránka společnosti obsahující systémem a informace týkající se prodeje, marketingu, financí, včetně  zaregistrovaných členů a jejich obchodní struktury.

 

1.4. Pod pojmem „člen klubu“ se všeobecně rozumí, všichni zaregistrovaní lidé v systému magictonic.

 

1.5. Pod pojmem „Zákazník ” se rozumí jakákoliv fyzická osoba či obchodní společnost, která se do této kategorie členství přihlásila na webové stránce http://www.magictonic.cz  nebo www.magictonic.eu  a splnila podmínky, které jsou odběr s úhradou jediného produktu a pravdivě vyplněná registrace.

 

1.6. Pod pojmem „Poradce  ” se rozumí jakákoliv fyzická osoba či obchodní společnost, která se do této kategorie členství přihlásila na webové stránce http://www.magictonic.cz nebo www.magictonic.eu  a splnila podmínky, které jsou odběr s úhradou více než jednoho produktu a pravdivě vyplněná registrace včetně bankovního spojení.

1.7. Pod pojmem „struktura-downline” se rozumí všichni zákazníci a poradci, kteří se zaregistrovali pod Vaším registračním číslem CZ000XX (to znamená, že při registraci uvedli v hlavičce registračního formuláře Váš registrační kód) a všichni další členové těmito poradci a zákazníky organizovaní. Struktura downline sahá až k poradci nebo zákazníkovi, pod kterého již nespadá žádný další nový poradce nebo zákazník.

1.8. Pod pojmem „Váš Poradce- sponzor“ se rozumí, osoba na kterou jste provedl registraci v systému magictonic  kde jste uvedl její registrační číslo a celé jméno.

.1.10. Pod pojmem „Kompenzační plán” je dokument vydaný pod tímto názvem společností Magic Tonic s.r.o. v daném okamžiku platné podobě. Společnost Magic Tonic s.r.o. si za všech okolností vyhrazuje právo tento dokument kdykoliv změnit. Součástí kompenzačního plánu je metoda výpočtu marketingového příspěvku, který se vyplácejí za nákupy realizované poradci a zákazníky v struktuře downline, rovněž platební systém a termíny plateb. Platby provádí společnost Magic Tonic s.r.o.

1.11. Pod pojmem „Direct Marketing” je obecně používaná strategie přímého marketingu společnosti Magic Tonic s.r.o., podle které je distribuce výrobků založena na osobních vztazích a poradenství. Tato forma distribuce zamítá a v žádném případě nepodporuje jakýkoliv veřejný prodej v kamenných obchodech a E-shopech. Povoleno je pouze vystavovaní produktu v neveřejných prostorách. V distribuční síti mohou být výrobky prodávány jen v rozsahu stanoveném v pravidlech a v souladu s nimi. Podle této strategie podporují poradci, kteří se zapojili do systému magictonic a mají distribuční právo, propagaci výrobků, poskytují o nich informace v plném rozsahu.

1.12. Pod pojmem „ veřejné prostory“ a „veřejný prodej“ je třeba chápat jako volná dostupnost zcela cizím osobám bez předešlého pozvání do prostor za účelem prodeje.

1.13. Pod pojmem „ klubové stránky“ se rozumí webová stránka přístupná, až po přihlášení se do systému kdy se člen dostává do neveřejného rozhraní, které slouží vyloženě pro sdělování firemně interních informací, možností provádění vlastních objednávek, nahlížení do vlastních údajů a struktur. 

 

2. Členství v Magic Tonic s.r.o., práva a závazky členů.

2.1. Fyzické osoby a obchodní společnosti přihlášené do systému firmy Magic tonic v kategorii “poradce” a zaplatily za první nákup výrobků, mají tato práva a povinnosti:

a) Poradce je povinen pravdivě uvádět fakta o výrobku, vlastní zkušenosti a zkušeností třetích osob s ohledem na jejich věrohodnost.

b) Poradce nesmí používat vůči zákazníkovi žádné nekalé praktiky.

c) Poradce by se měl vyhýbat nepodloženým tvrzením, které jsou v rozporu se zákonem a legislativou dané země.

d) Poradce by neměl šířit falešné informace nebo poškozovat jakýmkoliv způsobem konkurenční výrobky a společnosti dle obchodního kodexu.

e) Poradce by měl propagovat image výrobků a společnosti Magic Tonic s.r.o.

f) Všem poradcům je zakázaná jakákoliv veřejná reklama, která není schválena vedením firmy, pokud se přímo nejedná o ústní reklamu a to s udáním své vlastní identity.

g) Poradce by se měl obracet s problémy a konzultovat je přímo se zástupcem firmy Magic Tonic s.r.o. na telefonní lince uvedené na stránkách www.magictonic.cz nebo www.magictonic.eu .

h) Poradce má právo objednávat výrobky u firmy magictonic na internetovém portálu za ceny uvedené v kompenzačním plánu.

i) Poradce má právo používat výrobky pro vlastní potřebu a rovněž je distribuovat neveřejnou cestou zákazníkům - fyzickým osobám, a to buď sám, nebo prostřednictvím subjektů, které přímo ovládá. Tento prodej lze realizovat pouze formou přímé distribuce a za ceny Z1 uvedené v kompenzačním plánu.

j) V případě veřejného prodeje produktů v kamenných obchodech,  E-shopech, tržištích, burzách, slevomatech a jiných tomuto podobných, bude odebraná vybudovaná pozice a bude proveden transfer na pozici zákazník.

k) Poradce má právo vytvářet si vlastní strukturu downline a má právo na odměnu, která vznikne z odběrů realizovaných v této struktuře tak, jak je stanoveno v Kompenzačním plánu.

l) Firma Magic Tonic s.r.o. má povinnost vyplatit marketingový příspěvek, který se provádí jednou měsíčně na požádaní poradce dle ustanovení v daném okamžiku platného Kompenzačního plánu platbou na bankovní účet uvedený poradcem nebo v hotovosti na pobočce či poukázkou pokud výše provize dosáhne obnosu minimálně 500 Kč nebo 20 EUR.

m) Pokud dojde ke změně adresy bydliště nebo bankovního účtu, je partner povinen s okamžitou platností upravit tyto údaje prostřednictvím internetu ve svoji registraci nebo nahlásit tuto skutečnost společnosti Magic Tonic s.r.o.

3. Obecná ustanovení o registraci v systému magictonic.cz

3.1. Pro vznik platné a aktivní registrace je nutno si zakoupit minimálně 1ks produktu u společnosti Magic Tonic s.r.o. a to do 30dnů od své vlastní registrace.

3.2. Každá fyzická osoba nebo obchodní společnost má právo mít v systému magictonic pouze jednu registraci.

3.3. Nemá-li budoucí zákazník již Vlastního Poradce (sponzora) a osloví společnost se zájmem o spolupráci má společnost právo o přidělení Vlastního Poradce dle vlastního uvážení.

3.4. Poradci a zákazníci udělují souhlas s tím, že jejich osobní příběhy a případné fotografie může společnost Magic Tonic s.r.o. použít ve svých propagačních materiálech a k reklamním účelům, respektujíce právo na ochranu osobních údajů.

3.5. Každý člen má právo ukončit své členství písemným prohlášením zaslaným společnosti Magic Tonic s.r.o. Ukončení členství nabývá účinnosti dnem, kdy bylo převzato. Bez ohledu na výše uvedené platí, že člen, který vypovídá své členství, nemá ode dne odeslání výpovědi nárok na marketingové příspěvky, vypočtené z obratu účastníků své struktury downline.

3.6. Společnost Magic Tonic s.r.o. má právo s okamžitou platností ukončit svůj vztah se zákazníkem nebo poradcem, pokud podstatným způsobem porušil nařízení pravidel, nebo bude jinak svým chováním poškozovat nebo ohrožovat dobrou víru, obchodní zájmy či jiné zájmy společnosti Magic Tonic s.r.o. Společnost Magic Tonic s.r.o. je nadále oprávněna vypovědět vztah se zákazníkem nebo poradcem i v ostatních případech stanovených v těchto Všeobecných podmínkách a Pravidlech. V případě, že Magic Tonic s.r.o. na základě skutečností daných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách vypoví smlouvu ve vztahu s okamžitou účinností na základě zjištěných důvodů, tak práva zákazníka nebo poradce vůči Magic Tonic s.r.o. zaniknou. Ukončení vztahu je platné oznámením o ukončení nebo v případě poštovního doručení dnem převzetí zásilky s oznámením o ukončení, nejpozději však do 5 pracovních dnů po podání oznámení poštou nebo E-mailem. V případě, že vztah ukončí společnost Magic Tonic s.r.o., končí nárok na marketingové příspěvky dnem převzetí výpovědi a nově se lze registrovat až po uplynutí 12 měsíců ode dne výpovědi. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout novou registraci členů, jejichž předchozí členství bylo ukončeno ze strany společnosti Magic Tonic s.r.o.

3.7. V případě ukončení vztahu se zákazníkem nebo poradcem zůstávají ustanovení Předpisů o mlčenlivosti a použití materiálů chráněných právem duševního vlastnictví v platnosti na dobu neurčitou. Ode dne odeslání nebo jiného způsobu předání výpovědi nemá již zákazník nebo poradce právo používat ochranné známky či loga společnosti Magic Tonic s.r.o., ani se o sobě zmiňovat jako o jejím nezávislém partnerovi. Toto označení bude vymazáno ze všech fór a používání všech, na těchto místech používaných propagačních materiálů, bude ukončeno.

3.8. V případě smrti poradce nebo zákazníka jako fyzické osoby může být jeho status převeden a přijat jeho dědici. Pozice může být převedena pouze na fyzickou osobu, kterou je zákonný nebo závětní dědic. V případě převodu členských práv je třeba předložit vedení společnosti Magic Tonic s.r.o. rozhodnutí příslušného orgánu o převodu dědictví; vedení společnosti musí tento převod nejprve schválit. Pokud je více dědiců, musí být členská pozice osobně přijata jejich zástupcem. V takovém případě podléhá výplata splatných marketingových příspěvků dohodě dědiců a společnost Magic Tonic s.r.o. není povinna ani oprávněna činit v této věci jakékoliv rozhodnutí.

3.9. Nevyžadují-li tyto Všeobecné podmínky výslovně jinak, může být pozice poradce nebo zákazníka převedena na třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu společnosti Magic Tonic s.r.o. Vzhledem k důvěrné povaze těchto pozic není společnost Magic Tonic s.r.o. povinna uvádět své důvody pro udělení nebo neudělení souhlasu a proti tomuto rozhodnutí se nemůže nikdo odvolávat, ani jej nemůže nikdo zpochybňovat. Bez ohledu na výše uvedené platí, že společnost Magic Tonic s.r.o. může jednostranně převést svá práva a závazky vůči svým partnerům a zákazníkům na třetí stranu.

 

4. Propagace a prodej výrobků.

4.1. Společnost Magic Tonic s.r.o. poskytuje svým zákazníkům sortiment špičkových výrobků, které odpovídají firemní filosofii a tento sortiment je oprávněna kdykoliv měnit. Společnost Magic Tonic s.r.o. si vyhrazuje právo ukončovat distribuci některých výrobků a nahrazovat je jinými a uvádět na trh nové výrobky. O stažení výrobku společnost Magic Tonic s.r.o. nejprve v přiměřeném předstihu informuje partnery a zákazníky.

4.2. Ačkoliv se společnost Magic Tonic s.r.o. snaží distribuovat výrobky vysoké kvality, nesmějí členové při distribuci prohlašovat, že výrobky mají jakékoliv léčebné účinky nebo, že mohou nahradit léky nebo jiné výrobky s léčebnými účinky nebo, že mohou zlepšovat zdravotní nebo psychický stav, tišit bolest nebo léčit fyzické hendikepy nebo úrazy. Členové mohou poskytovat pouze takové informace, které jsou uvedeny v letácích, a odpovídají za jakékoliv jiné informace, které dali zákazníkům a které nebyly v letáku uvedeny. Společnost Magic Tonic s.r.o. vylučuje jakoukoliv odpovědnost za výroky partnerů, které neodpovídají obsahu letáků a propagačních materiálů. Společnost Magic Tonic s.r.o. tímto upozorňuje, že výše uvedenou zásadu lze porušit například i výrokem, že „díky tomuto výrobku se změní činnost organismu nebo jeho části“. Nejsou-li k tomu partneři řádně odborně způsobilí a nemají-li k tomu příslušné oprávnění, nemohou partneři diagnostikovat nemoci ani zdravotní problémy svých zákazníků a i v případě, že tuto odbornou způsobilost a oprávnění mají, nemohou prohlašovat, že tyto nemoci nebo problémy lze změnit užíváním výrobků Magic Tonic s.r.o.

4.3. Členové mohou používat zakoupené výrobky pro svou vlastní potřebu nebo k přímé distribuci v souladu s Pravidly. Společnost Magic Tonic s.r.o. určuje doporučenou prodejní cenu, která se nachází v kompenzačním plánu ve skupině Z1. Toto doporučení je závazné. Přímou distribucí se rozumí, že výrobky jsou přímo prodávány fyzickým osobám, které nejsou členy systému Magictonic.

4.4. Prodej výrobků firmy Magic Tonic se provádí výlučně v přímém prodeji.  Je zakázáno prodávat výrobky Magic Tonic s.r.o. prostřednictvím velkoobchodů a internetovém prodeji, slevomatech, burzách, trzích, prodejních výstavách a jiných prodejních akcích či provozovnách, stáncích, veletrzích, různých přehlídkách apod.

4.5. Vystavení výrobků za účelem prodeje, s případným uvedením cen výrobků, na místech, kam má veřejnost běžný přístup, např. v prodejnách či provozovnách, na trzích, stáncích, výstavách, veletrzích, různých přehlídkách apod. v zásadě není možné. Získat povolení na vystavení výrobků na místech, kam má veřejnost běžný přístup, je možné pouze za reklamním účelem s vyloučením prodeje a uvedením cen výrobků.

4.6. Prodej výrobků odběratelům, kteří nejsou konečnými spotřebiteli (kromě sběrného objednavatele, za kterého Magic Tonic -partner plně ručí), není povolen.

4.7. V případě, že výrobky Magic Tonic s.r.o. budou distribuovány a prodávány výše uvedenými způsoby má společnost Magic Tonic s.r.o. právo tomuto poradci s okamžitou platností ukončit členství. Poradci, jehož členství bylo z tohoto důvodu ukončeno, může získat nové členství po 12 měsících od jeho vyloučení.

4.8. Zveřejnění jakýchkoliv článků v inzertních novinách a časopisech, tiskovin určených k prezentaci nebo k prodeji, jakékoliv přímé i nepřímé reklamy, či jakékoliv pozitivní nebo negativní prezentace, kopírování a zveřejňování obrázků z klubových stránek, (a to vše i na veřejných internetových stránkách), ze kterých by bylo patrno, že se jedná o výrobky firmy Magic Tonic, dále uvedení nebo vyobrazení výrobků Magic Tonic, loga Magic Tonic, případně obchodních názvů výrobků Magic Tonic, katalogů, ceníků, textů popisů výrobků, letáků, vyobrazení pomůcek nebo jiných materiálů, jakožto i jména nebo obdobného názvu Magic Tonic, je důrazně ZAKÁZÁNO!

4.9. Je zakázáno jakékoliv rozesílání nevyžádaných propagačních masově rozesílaných e-mailů, tzv. spamů, případně jiných druhů internetové komunikace, nejčastěji reklamních e-mailů.

4.10.  Magic Tonic – členové klubu nesmí uvádět v názvu své adresy pro internetovou komunikaci, případně v názvu svých internetových stránek, ať už veřejně přístupných či nikoliv, a dále ve svých tiskovinách a dokumentech jím pořízených slova, skupiny slov a znaků, barvu či design způsobilé vyvolat klamnou představu, že se jedná o stránky či adresy pro internetovou komunikaci nebo dokumenty společnosti Magic Tonic s. r. o.

4.11. Vzhledem k tomu, že informace o výrobcích a marketingové strategii jsou důležitou součástí úspěchu výrobků Magic Tonic s.r.o., může společnost Magic Tonic s.r.o. rozhodnout o některých informacích a propagačních materiálech, letácích a ostatních reklamách, stejně jako pravidlech, jimiž je třeba se při prodeji řídit. Tato pravidla jsou členové povinni dodržovat a během distribuce je musejí akceptovat. Pokud společnost Magic Tonic s.r.o. tato pravidla změní, informuje o změnách své členy a tyto změny nabydou účinnosti 15. dnem po jejich zveřejnění. Společnost Magic Tonic s.r.o. prohlašuje, že změny pravidel nikdy neztíží prodejní činnost členům, mohou ale upravit některé obchodní postupy. V případě, že partner tato pravidla poruší nebo podá jiné informace, či bude uplatňovat jinou marketingovou strategii, než bylo dohodnuto, může s ním společnost Magic Tonic s.r.o. s okamžitou platností rozvázat obchodní vztah.

4.12. Společnost Magic Tonic s.r.o. tímto upozorňuje členy, že výrobky lze prodávat pouze v souladu se zákonem země, kde se prodej uskutečňuje a je na členovi samotném, aby splnil všechny povinnosti a požadavky týkající se fakturace a zdanění. Společnost Magic Tonic s.r.o. prohlašuje, že nenese žádnou odpovědnost za neplnění finančních, účetních nebo jiných povinností a to včetně případných pokut, úroků z prodlení nebo jiných sankcí, které mohou být členovi uloženy.

5. Záruka na produkt a doprava

5.1.. Společnost Magic Tonic s.r.o. odpovídá za splnění svých záručních povinností týkajících se výrobků. Členové nemohou přebírat žádnou zodpovědnost za plnění záručních povinností a nemohou ani iniciovat výměnu výrobků či vrácení peněz. Partneři jsou povinni o této skutečnosti zákazníky informovat. Vzhledem k výše uvedenému společnost Magic Tonic s.r.o. se zavazuje zajistit výměnu výrobku při předložení dokladu o prodeji, pokud výrobek nebude způsobilý ke konzumaci před vypršením data minimální trvanlivosti.

5.2. Společnost Magic Tonic s.r.o. garantuje stoprocentní navrácení peněz v případě navrácení výrobků v neporušeném balení, se kterým zákazník není spokojen a pokud je zákazník do 15 dnů od převzetí zašle zpět na adresu společnosti Magic Tonic s.r.o. na balíku uvede “ garanční navrácení peněz“ doloží objednávku nebo fakturu a udá číslo svého bankovního účtu, na který mají být peníze zaslány.

5.3. Společnost Magic Tonic s.r.o. garantuje výměnu výrobku v případě jeho poškození během dopravy, pokud je jeho nákup doložen objednávkou nebo fakturou a pokud zákazník nahlásí žádost o uplatnění nároku na garanční výměnu, pokud je jeho nákup doložen fakturou a pokud zákazník nahlásí žádost na uplatnění nároku na garanční výměnu do 5 dnů od jeho doručení a doloží protokolem společně sepsaným s doručovatelem, že výrobek byl poškozen již při doručení.

 

6. Objednávky a platby

6.1. Společnost Magic Tonic s.r.o. dodává členům objednané výrobky při uhrazení jejich ceny. Cena za doručení v případě objednávky je uvedena na stránce objednávek www.magictonic.cz (eu).

6.2.. Zboží se objednává na webové stránce www.magictonic.cz (.eu) provozovaného společností Magic Tonic s.r.o. a při každé objednávce je třeba zadat přihlašovací údaje člena.

6.3. Po provedení objednávky na stránkách www.magictonic.cz (.eu) obdrží člen elektronickou kopii objednávky do e-mailu, který má uvedenou ve svojí registraci.

 6.4. Zboží je možno zakoupit a vyzvednout přímo na pobočce společnosti Magic Tonic s.r.o. Těšínská 1162, Frýdek – telefonicky dohodnout termín předem na čísle 773 52 62 32.

6.5. V případě použití zásilkové služby je v nabídce Doručení na Dobírku a lze uhradit objednávku při převzetí a to v hotovosti nebo platební kartou*.(*pro objednávky nad 2000kč).

6.6. Pro platby BANKOVNÍM PŘEVODEM je nutno uvést Variabílní Symbol uvedený na objednávce.

 

7. Konkurence, jednání s konkurenty, činnost členů v konkurenčních firmách.

7.1. Při doporučování a distribuci výrobků Magic Tonic s.r.o. se musejí členové snažit o to, aby prezentovali výrobky objektivním způsobem, měli by se vyhnout neetickým srovnáváním a neuvádět žádné obdobné výrobky nebo části výrobků od jiných firem tak, aby tímto poškozovali obchodní zájmy či pověst společnosti Magic Tonic s.r.o. nebo její konkurenční společnosti.

7.2. Poradci společnosti Magic Tonic s.r.o. mají možnost účastnit se i jiných systémů přímého marketingu nebo síťového marketingu (MLM). Nesmí však ostatním systémům přímého marketingu poskytovat jakékoliv informace o systému či prodejní strategii Magic Tonic s.r.o. a před zástupci těchto organizací nesmějí říkat nic, co by poškozovalo nebo ohrožovalo obchodní zájmy společnosti Magic Tonic s.r.o. O takový výrok se jedná zejména tehdy, pokud poradce poskytne informace o obchodním tajemství, organizaci, členech vedení nebo údaje o nich.

7.3. Poradci společnosti Magic Tonic s.r.o. nesmějí zastávat žádné vedoucí pozice u jiných společností zabývajících se přímým prodejem a nesmějí ani vykonávat žádné úkoly, kterými by mohli ovlivnit členy konkurence. V souladu s výše uvedeným platí, že vedoucí osoby a jejich blízcí příbuzní, nebo firmy, které vlastní, nemohou vstupovat do žádného jiného systému přímého nebo síťového marketingu (MLM) ani distribuovat jeho výrobky.
 

8. Propagace

8.1. Vlastní propagační a informační materiály, které si členové sami vypracují, mohou ke své obchodní činnosti používat pouze v případě, že byl jejich vzhled a obsah písemně schválen společností Magic Tonic s.r.o.

8.2. Partneři mohou při prodeji na svých vlastních letácích, webových stránkách, vizitkách a v obchodní komunikaci používat logo společnosti Magic Tonic s.r.o., ale musejí však vždy viditelně a jednoznačně uvést, že vystupují jako její nezávislí partneři. Označení nezávislý partner musí z estetického hlediska odpovídat logu, nesmějí logo zakrývat či ho měnit, a ani nesmí být uvedeno v kontextu, který by poškozoval, nebo ohrožoval cíle a obchodní zájmy organizace.

8.3. Při ústních prezentacích jsou partneři povinni jednoznačně uvádět, že jednají jako nezávislí poradci společnosti Magic Tonic s.r.o. a nesmějí za společnost Magic Tonic s.r.o. cokoliv prohlašovat, ani nemohou jejím jménem nabývat žádná práva.

8.4. Na akcích pořádaných jménem Magic Tonic s.r.o. může pořizovat hlasové nebo vizuální nahrávky pouze organizace nebo podnikatel, objednaný společností Magic Tonic s.r.o. Je přísně zakázáno pořizovat si jakékoliv hlasové či vizuální nahrávky. V případě takového jednání společnost Magic Tonic s.r.o. z okamžitou platností ukončí členství dotyčné osobě. V souladu s výše uvedeným smějí poradci používat poznámky nebo školící materiály získané na akcích Magic Tonic s.r.o. pouze pro účely své vlastní činnosti; nesmějí být množeny, šířeny ani poskytovány třetím osobám.
 

9. Kompenzační plán, vyplácení marketingových příspěvků (provize).

9.1. Z prodeje výrobků vzniká poradcům nárok na marketingové příspěvky podle kompenzačního plánu. Podmínky vyplacení těchto odměn jsou uvedeny v Kompenzačním plánu magictonic, který je umístěn na webové stránce společnosti Magic Tonic s.r.o. www.magictonic.cz (eu)

9.2. Aktívní Poradci společnosti Magic Tonic s.r.o. a lidé, kteří tvoří svoji strukturu downline, mají nárok na marketingové příspěvky podle dosaženého objemu nákupu produktů. Výše, částka a podmínky vyplácení marketingových příspěvků jsou uvedeny v Kompenzačním plánu-tabulce, umístěném na webové stránce magictonic.cz.(eu)

9.3. Společnost Magic Tonic s.r.o. si vyhrazuje právo Kompenzační plán změnit, zároveň je však povinna informovat o těchto změnách poradce e-mailem a to 30 dnů před nabytím jejich účinnosti.

9.4. Provize z objednávek jsou připsány do systému, až v době kdy je tato objednávka uhrazena v plné výši hotově nebo až bude připsána a identifikována na bankovním účtu firmy Magic Tonic s.r.o. uvedeného vždy na objednávce.

9.5. Nárok na proplacení provize má poradce, až ve chvíli kdy provedl alespoň jeden vlastní nákup produktu firmy Magic Tonic.

9.6. Kalkulace a výplata probíhá v české měně nebo ve měně daného státu kde je trvalá adresa registrovaného člena. Společnost Magic Tonic s.r.o. vyplácí marketingové příspěvky na základě individuálního účtu partnera. Strany se dohodly, že poradce vysloveně souhlasí s tím, že společnost Magic Tonic s.r.o. je oprávněna vystavit poradci faktury na částky vypočítané dle platné tabulky Kompenzačního plánu na marketingové příspěvky a zaslat mu je.

9.7. Marketingové příspěvky a jiné bonusy jsou propláceny do 10-tého dne následujícího měsíce od zadání požadavku pro vyplacení provize, která dosahuje alespoň hodnoty 500kč nebo 20EUR  na vlastní bankovní účet uvedený při registraci nebo v pozdějším termínu.

9.8. Společnost Magic Tonic s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za zdanění, účetnictví, ani jiné závazky, související s marketingovými příspěvky nebo provizí, za které odpovídá poradce sám. Společnost Magic Tonic s.r.o. prohlašuje, že za plnění těchto povinností si odpovídá poradce sám v duchu zásady, že poradce je nezávislým podnikatelským subjektem, který si sám odpovídá za svou vlastní obchodní strategii.

9.9. Pokud bude mít Magic Tonic s.r.o. vůči poradci nějaké pohledávky spojené s výplatou odměny nebo jiné pohledávky, vyhrazuje si společnost právo započíst si tyto pohledávky oproti marketingovým příspěvkům, které mají být poradci vyplaceny.
 

10. Poradenství-Sponzorství, vztahy se sponzory.

10.1. Poradenství poradce je v prvé řadě péče o každého člena ve své struktuře a to v ohledech užívání produktu a podávání firemních i svých nabytých  znalostí.

10.2. Seznámení nových členů s webovým systémem, kompenzačním plánem, zadávání objednávek, vyplácení provizí a celkovou orientaci v systému.

10.3. Každý poradce má právo budovat si struktury downline podle pozice, kterou má v systému magictonic.cz(eu) a získávat tak další poradce a zákazníky. Struktura downline vzniká tehdy, když se členové přihlásí do systému magictonic.cz(eu) jako poradci nebo zákazníci a při registraci uvedou odkaz na registrační číslo Svého Poradce (sponzora). Tento vztah vzniká okamžikem, kdy se zákazník zaregistruje.

10.4. Poradenská činnost spočívá v napomáhání členům struktury v přípravě jejich prodejní strategie, budování sítě či rozvíjení jejich znalosti o výrobcích. S těmito členy je možno komunikovat osobně, písemně nebo telefonicky. Poradce nesmí při prezentaci systému Magic Tonic s.r.o. uvádět přehnané informace o výdělku, který lze prodejem získat, či popis obchodní činnosti jinak přehánět. Každý poradce musí zdůrazňovat, že základní podmínkou úspěšné činnosti v systému je osobní aktivita, připravenost a chuť pracovat.

10.5. Společnost Magic Tonic s.r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat činnost poradců a zjistí-li, že není v souladu se zásadami a obchodními zájmy společnosti, má firma Magic Tonic s.r.o. právo ukončit danému poradci členství.

 

11. Manažér obchodu

11.1. Na tento stupeň má nárok poradce, který dosáhl pozice P11.

11.2. Prokázal schopnosti manažera tím, že postavil a podporoval svoje větve své struktury a to s podmínkou mít ve struktuře minimálně 4 větve s poradci na stupni P4 a výše.

11.3. Kalkulace a výše odměn a je uvedena v manažerském obchodním modelu, který je přístupný na stránkách www.magictonic.cz  (eu) poradcům od pozice P8

12. Ostatní ustanovení

12.1. Společnost Magic Tonic s.r.o. si v souladu s platnými pravidly vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i pravidla jednostranně měnit.

12.2. Vlastní členskou registrací v klubu to znamená členstvím vedeného v systému www.magictonic.cz  (eu) firmy Magic Tonic s.r.o. akceptují platné znění těchto Všeobecných Obchodních Podmínek.(VOP)
 

13. Rozhodné právo, vymáhání práv

13.1. V případě vymáhání předpisů a vzniku nároků s nimi souvisejících má přednost právo České republiky.